Αρχική

Eρευνητική Ομάδα Δικαίου & Πληροφορικής

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Δ. Ιγγλεζάκης

Νομική Σχολή ΑΠΘ

H ερευνητική ομάδα έχει ως αντικείμενο έρευνας τα ποικίλα, διατομεακού χαρακτήρα ζητήματα που αφορούν τη σχέση δικαίου και πληροφορικής. Καλύπτει, έτσι, θεωρητικά ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των τεχνολογιών στη Νομική Επιστήμη και τις δυνατότητες αυτοματοποίησης των νομικών διεργασιών, αλλά και νομικά ζητήματα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων, ζητήματα δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό έγκλημα. Επίσης αντικείμενο έρευνας της ομάδας είναι οι επιπτώσεις της τεχνολογίας  σε ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης και η προστασία της παιδικής ηλικίας στο διαδίκτυο.

Επιδίωξή μας είναι η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με άλλες ερευνητικές ομάδες και άλλα ερευνητικά κέντρα δικαίου και πληροφορικής στην Ευρώπη και διεθνώς, τα οποία βρίσκονται στην αιχμή της ερευνητικής δραστηριότητας, σε έναν τομέα, όπως αυτός του δικαίου των νέων τεχνολογιών, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, καθώς στον 21ο αιώνα, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν εργαλεία μετασχηματισμού της κοινωνίας και επιτάχυνσης της οικονομικής ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα αυτό έχει νευραλγική σημασία για κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή και η Νομική Σχολή της Θεσσαλονίκης μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη διάδοση της έρευνας, στην επιστημονική εκλέπτυνση και τη διϊδρυματική και διακρατική εδραίωση των δικτύων έρευνας.