Ομάδα Μελέτης Cryptocurrency & Blockchain

Tην 17/06/2021 σε ανοιχτή συζήτηση, αποφασίσθηκε η δημιουργία Ομάδας Μελέτης για το Κρυπτοχρήμα και την τεχνολογία Blockchain.

Στη σελίδα αυτή θα ανακοινώνονται οι δράσεις της ομάδας

Glossary: 

https://unblock.net/glossary/

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Currency_Governance_Consortium_2021.pdf

 

Νομοθεσία:

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937

Bλ. σχετικά: MiCA: A Guide to the EU’s Proposed Markets in Crypto-Assets Regulation
Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού

Ομάδες εργασίας: 

α. Προσωπικά δεδομένα

β. Ηλεκτρονική ταυτοποίηση]

γ. Ηλεκτρονικό έγκλημα

δ. Πνευματική ιδιοκτησία

ε. Φορολογία κρυπτοχρήματος

στ. Προστασία επενδυτή

ζ. Ένταξη στο σύστημα του ΑΚ

η. Κρυπτοχρήμα και κυβερνοπόλεμος

θ. Κληρονομικό δίκαιο

ι. Κεντρικές Τράπεζες

ια. Διεθνής δικαιοδοσία

ιβ. Ξέπλυμα χρήματος.

ιγ. Λεξικό (Glossary) – Χαρτογράφηση των θεσμικών εταίρων (stakeholder mapping) και διαδικασιών και Διακυβέρνηση (Governance).